Cây giống Dầu Rái

– Cây dầu rái có tên khoa học là Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don, 1831

– Tên đồng nghĩa: Dipterocarpus philippiensis Forw., 1911

– Tên khác: Dầu con rái, Dầu nước, Dầu sơn, Mậy nhang (Lào)

– Họ: Dầu – Dipterocarpaceae

– Tên thương phẩm: Gurjul, oleoresin of gurjul

Danh mục: